De Participatie Keuken respecteert uw privacy

Dit is de privacyverklaring van Stichting de Participatie Keuken (PK). Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij

De Participatie Keuken zet zich in voor het vergroten van de veerkracht van de mens. Dit doen wij door het organiseren van ontmoetingen die smaken naar meer. Alle activiteiten hebben eten als rode draad en werken vanuit de thema’s eenzaamheid, integratie en armoede. Wij verwerken persoonsgegevens om deze ontmoetingen te realiseren.

Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door PK?

Neem dan contact op met PK via info@participatiekeuken.nl of 070-7200890.

Ons privacybeleid

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

De Participatie Keuken gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en delen deze uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van de Participatie Keuken en de Aanschuiftafels. Op die manier kan de reservering volbracht worden.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen en/of gebruik maakt van onze diensten. En u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven. Bijvoorbeeld als u een reservering maakt voor een van onze activiteiten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Straat + huisnummer
– Postcode
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer indien met Ideal wordt betaald
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf een van onze sponsoren is)

Van (potentiele) sponsoren, donateur en andere betrokkenen bewaren en verwerken wij de:

- Bedrijfsnaam
- Naam van de contactpersoon
- Gewenste contactgegevens en betaalgegevens

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

Als PK mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is omdat dit noodzakelijk is om onze taak uit te oefenen (artikel 6 van de AVG).

Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming van de betrokkene en voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Participatie Keuken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U een account aan te laten maken

– U de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een of meerdere activiteiten

– Het afhandelen van uw betaling indien dit via Ideal gaat

– U te bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U op de hoogte stellen van informatie en acties

– Het analyseren van u gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Medewerkers in loondienst (of daarmee gelijkgestelde ZZP-ers) van de Participatie Keuken hebben toegang tot informatie in de systemen.

Derden die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Participatie Keuken (bijvoorbeeld de accountant) krijgen toegang tot de gegevens die voor de uitvoering van hun taak noodzakelijk zijn. Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Medewerkers van PK hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Hoe lang we bewaren we uw gegevens?

De Participatie Keuken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: maximaal 1 jaar na de laatste reservering.

Verstrekken van persoonsgegevens met derden

De Participatie Keuken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisatie die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Participatie Keuken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken.Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht bij ons melden.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PK zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. PK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Websitebezoek en Social Media

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij gebruiken géén individuele gegevens maar alleen geanonimiseerde statistische cijfers. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals maar niet uitsluitend Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een zogenaamde cookie (zie ‘Gebruik van cookies’). Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van betreffend mediakanaal om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

De Participatie Keuken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Participatie Keuken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen op uw verzoek toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.